Informacje o Projekcie
Szukaj:
018228


UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Przesłanki projektu
Przez powiat wieluński przebiega jeden z trzech ponadlokalnych, historycznych szlaków kulturowych: "Szlak Bursztynowy". Obecność tego szlaku jest w niewielkim stopniu wykorzystywana do rozwoju turystyki oraz promowania zasobów kulturowych powiatu wieluńskiego oraz regionu.
Stopień rozwoju infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej w powiecie wieluńskim nie jest zadowalający i adekwatny do posiadanych zasobów, tak w zakresie środowiska, jak i obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego (kościoły drewniane typu wieluńskiego). Ta część regionu ma wszelkie niezbędne atuty, by z turystyki uczynić jedną z głównych osi rozwoju społecznego i gospodarczego.

Cele i przeznaczenie projektu
Celem ogólnym Projektu "Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego" jest poprawa atrakcyjności województwa łódzkiego jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania oraz zwiększenie spójności wewnętrznej regionu. Zaplanowane zadania inwestycyjne osiągną do roku 2012 wartość ok. 57 mln PLN.
Działania są planowane w ramach realizacji Projektu zintegrowanego, który jest opracowany w kontekście trzech osi priorytetowych RPO WŁ:

 • I Infrastruktura transportowa - działanie: Drogi, kategoria interwencji: 23 Drogi regionalne/lokalne oraz 24 Ścieżki rowerowe
 • III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - działanie: Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, kategoria interwencji: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych
 • V Infrastruktura społeczna - działanie: Infrastruktura kultury, kategoria interwencji: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Beneficjent


Beneficjentem jest Powiat Wieluński - lider realizujący Projekt zintegrowany w ramach Porozumienia zawartego z 9 Partnerami. Przewodniczącym Komitetu Sterującego Projektu jest Janusz Antczak - Burmistrz Wielunia (Wicestarosta Wieluński w poprzedniej kadencji).
W działaniu I.4 beneficjentami są również: Gmina Wierzchlas, Gmina Mokrsko, Gmina Osjaków, Gmina Biała oraz Lasy Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Wieluń.
W działaniu III.5 beneficjentami są również: Gmina Wierzchlas, Gmina Mokrsko, Gmina Osjaków, Gmina Biała, Gmina Wieluń, Lasy Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Wieluń oraz Fundacja Informatyki i Zarządzania.
W działaniu V.4 beneficjentami są również: Gmina Wieluń, Archidiecezja Częstochowska, Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy Wieluń oraz Fundacja Informatyki i Zarządzania.

Lokalizacja projektu
Projekt realizowany jest w Powiecie Wieluńskim, we wszystkich gminach: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Gmina Wieluń, Miasto Wieluń, Wierzchlas.
Mapa. Lokalizacja Projektu - powiat, gminy, najważniejsze miejscowości
Źródło: opracowanie własne
Mapa. Położenie powiatu wieluńskiego na tle podziału administracyjnego Polski
Źródło: opracowanie własne
Mapa. Położenie administracyjne powiatu wieluńskiego
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem zasobów
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu
W działaniu I.1 poszczególne zadania inwestycyjne zostały zlokalizowane:
 • w zakresie przebudowy dróg powiatowych na odcinkach przebiegających przez miejscowości: Kamion, Koryta, Mierzyce, Młynisko, Skomlin, Toplin, Toporów, Turów.
 • w zakresie przebudowy dróg gminnych na odcinkach przebiegających przez miejscowości: Kowale, Krzeczów, Morzykobyła, Naramice, Ożarów, Skaleniec, Toporów, Walków, Wiktorówek.
 • w zakresie remontu dróg leśnych na terenie Gminy Czarnożyły,
 • w zakresie znakowania ścieżek rowerowych na terenach wszystkich gmin Powiatu Wieluńskiego.
W działaniu III.5 poszczególne zadania inwestycyjne zostały zlokalizowane:
 • w zakresie wytyczenia i oznakowania szlaków turystycznych na terenach wszystkich gmin Powiatu Wieluńskiego,
 • w zakresie uruchomienia punktów edukacji ekologicznej w miejscowościach: Wieluń, Osjaków, Ożarów, Ogroble, Łyskornia, Leniszki, Konopnica.
 • w zakresie uruchomienia punktów informacji turystycznej w miejscowościach: Wieluń, Osjaków, Ożarów,
 • w zakresie uruchomienia wypożyczalni sprzętu turystycznego w miejscowości Ożarów,
 • w zakresie promocji produktów turystycznych działania dotyczą całego regionu Powiatu Wieluńskiego,
 • w zakresie opracowania treści Regionalnego portalu informacji turystycznej działania dotyczą terenów wszystkich gmin Powiatu Wieluńskiego.
W działaniu III.5 poszczególne zadania inwestycyjne zostały zlokalizowane:
 • w zakresie 21 obiektów zabytkowych Archidiecezji Częstochowskie znajdujących się w 17 parafiach południowej części Powiatu Wieluńskiego w miejscowościach: Biała, Chotów, Czarnożyły, Dąbrowa, Gaszyn, Grębień, Kadłub, Kamion, Krzyworzeka, Łagiewniki, Łaszew, Łyskornia, Mokrsko, Naramice, Popowice, Raczyn, Skomlin, Wieluń, Wiktorów.
 • w zakresie zabytków Gminy Wieluń w miejscowościach: Wieluń oraz Ożarów,
 • w zakresie opracowania Regionalnego katalogu zabytków działania dotyczą obiektów położonych na terenach wszystkich gmin Powiatu Wieluńskiego.

Metodyka projektu


Projekt jest przygotowywany i będzie realizowany zgodnie z metodyką PRINCE2.
Zastosowanie metody zarządzania projektami PRINCE2 zapewnia skuteczną i efektywną realizację projektu oraz kompleksowe podejście do wszystkich kwestii z tym związanych. Przyczynia się tym samym do wzmocnienia wykonalności organizacyjnej projektu.

Uzasadnienie projektu

Brak rozwoju turystyki w województwie łódzkim ogranicza w ten sposób rozwój gospodarczy, w tym m. in. usług MŚP związanych z obsługą ruchu turystycznego, które to usługi mają znaczący wpływ na kształtowanie struktury gospodarczej w regionie łódzkim.
Realizacja projektu będzie jednym z najistotniejszych elementów zintegrowanego produktu turystycznego województwa łódzkiego, ponieważ wykorzystuje istniejące zasoby dziedzictwa kulturowego o unikatowych wartościach (Szlak Bursztynowy, Szlak drewnianych kościółków typu wieluńskiego) do rozwoju funkcji turystycznych w regionie łódzkim, a tym samym minimalizuje ryzyko nietrafionych inwestycji związanych z infrastrukturą turystyczną.
Projekt ma istotny wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy Województwa Łódzkiego poprzez swój wyjątkowy charakter, tzn. utworzenie produktu turystycznego na bazie istniejących szlaków historycznych, pieszych i rowerowych w oparciu o istniejące dziedzictwo kulturowe o unikatowym charakterze, co wpłynie na rozwój usług MŚP związanych przede wszystkim z obsługą ruchu turystycznego, nie tylko na terenie jednego miasta czy miejscowości, a jego oddziaływanie obejmie cały region łódzki.
Realizacja projektu poprawi poziom oraz stan zagospodarowania turystycznego w Powiecie Wieluńskim, dzięki czemu poprawi się jego atrakcyjność turystyczna. Inwestycja przyczyni się do wzrostu liczby turystów krajowych i zagranicznych. To wszystko przełoży się bezpośrednio na wzrost gospodarczy w sferze usług i handlu związanych z zaspokojeniem potrzeb turystów.
Rozwój usług oraz infrastruktury turystycznej przyczyni się do wykreowania w oparciu o Szlak Bursztynowy i inne szlaki tematyczne zintegrowanego produktu turystycznego Województwa Łódzkiego.